Stalni sudski tumač ima pečat kojeg je dužan nabaviti o svom trošku.
Pečat je okruglog oblika, bez grba Republike Hrvatske, promjera 38 mm. Tekst pečata sadrži: ime i prezime tumača, oznaku „stalni sudski tumač“ i naznaku jezika za koji je tumač imenovan, te adresu tumača.
Tekst pečata je na hrvatskom jeziku i na jezika za kojega je postavljen za stalnog sudskog tumača.
Pečat je plave boje.

 FAQ: Često postavljana pitanja