12) PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA (NN 132/05)

Na temelju članka 82. stavka 5. Zakona o sudovima (»Narod­ne novine« br. 3/94, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00. 67/01, 5/02, 101/03, 17/04 i 141/04), ministrica pravosuđa donosi

PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za stalnog sudskog tumača, njihova prava i dužnosti te visina nagrade i naknade troškova za njihov rad.

II. UTVRĐIVANJE UVJETA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNOG SUDSKOG TUMAČA

1. Uvjeti

Članak 2.

Uvjete za stalnog sudskog tumača ispunjava osoba koja, osim općih uvjeta propisanih za prijam u državnu službu, ispunjava i sljedeće posebne uvjete:
– uz znanje hrvatskog jezika, da potpuno vlada pojedinim stranim jezikom a na području suda gdje je uz hrvatski jezik službeni jezik i jezik etničke ili nacionalne zajednice ili manjine, i tim jezikom,
– poznaje ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravno nazivlje,
– ima završenu visoku školsku spremu.

Za stalnog sudskog tumača ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 8. stavak 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kao ni osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje je čini nedostojnom za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača.

Za stalnog sudskog tumača može se imenovati i strani državljanin ili osoba bez državljanstva ako, osim uvjeta propisanih u stavku 1. i 2. ovoga članka, ima odobrenje Ministarstva pravosuđa.

Pravne osobe mogu obavljati poslove stalnog sudskog tumača ako su registrirane za te poslove i imaju u stalnom radnom odnosu zaposlene stalne sudske tumače za odgovarajuće jezike koje imaju registrirane u djelatnosti.

O početku svoga rada pravne osobe dužne su obavijestiti predsjednika nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda i dostaviti popis stalnih sudskih tumača koji su kod pravne osobe zaposlene.

Članak 3.

Postupak za imenovanje stalnog sudskog tumača pokreće se pod­nošenjem zahtjeva predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda.

Zahtjevu se prilaže životopis, dokaz o školskoj spremi i znanju jezika, potvrda nadležnog suda da nije pod istragom ili da se protiv njega ne vodi kazneni postupak odnosno da nije osuđen za kazneno djelo koje čini zapreku za prijam u državnu službu.

Znanje jezika dokazuje se svjedodžbom međunarodno priznatog ispita o znanju jezika za koje kandidat traži imenovanje.

Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda će uputiti kandidata na provjeru znanja o ustrojstvu sudbene vlasti i državne uprave, te poznavanju pravnog nazivlja.

Kandidat za stalnog sudskog tumača koji je diplomirani prav­nik ne podliježe provjeri znanja iz stavka 4. ovoga članka, kao ni osoba koja je već imenovana za stalnog sudskog tumača za neki drugi jezik.

Članak 4.

Stručna obuka kandidata za stalne sudske tumače obavljat će se prema programu koji donose strukovne udruge stalnih sudskih tumača, koje u članstvu imaju najmanje jednog stalnog sudskog tumača za jezik za koji se obavlja obuka kandidata.

Obavljanje obuke odobrava Ministarstvo pravosuđa na zahtjev udruge. Uz zahtjev udruga prilaže i program obuke.
Obuka može trajati najdulje šest mjeseci.

Visinu naknade za obavljanje stručne obuke određuje ministar pravosuđa.
2. Provjera

Članak 5.

Provjera se obavlja pred Povjerenstvom za provjeru znanja (u da­ljem tekstu: Povjerenstvo) prema programu kojega propisuje ministar pravosuđa.
Povjerenstvo se osniva pri županijskom odnosno trgovačkom sudu.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda od sudaca toga suda na vrijeme od dvije godine.
Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u Povjerenstvu. Visinu nagrade po kandidatu određuje ministar pravosuđa.
Izdatke za rad Povjerenstva snosi kandidat za stalnog sudskog tumača.

Članak 6.

Provjera znanja kandidata pred Povjerenstvom obavlja se usmeno.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno. Zapisnik sadrži: ime, prezime i adresu kandidata, sastav Povjerenstva, datum provjere znanja, tijek i rezultat provjere.

Povjerenstvo ocjenjuje rezultat provjere znanja i utvrđuje je li kandidat »zadovoljio« ili »nije zadovoljio« na provjeri znanja.

Članak 7.

Kandidat koji na provjeri znanja nije zadovoljio može se ponov­no prijaviti na provjeru znanja nakon tri mjeseca.

3. Odluka o zahtjevu

Članak 8.

Predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog su­da odlučuje o zahtjevu nakon provedenog postupka i prikupljenih podataka.

O zahtjevu se odlučuje rješenjem.

4. Odbijanje zahtjeva

Članak 9.

Predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda donijet će rješenje kojim se zahtjev zainteresirane osobe odbija:
– ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika,
– ako prigodom provjere znanja podnositelj zahtjeva nije zadovoljio.

Protiv rješenja iz prethodnog stavka podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda u dva primjerka.

5. Rješenje o imenovanju

Članak 10.

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika. a na provjeri znanja bude ocijenjen s ocjenom »zadovoljio«, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda donijet će rješenje o imenovanju stalnog sudskog tumača.

Stalni sudski tumač imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Rješenje o imenovanju stalnog sudskog tumača sadrži:
– osobne podatke tumača,
– naziv jezika za kojega je postavljen tumačem.
– podatke o stručnoj spremi i dokazima o poznavanju stranog jezika odnosno drugog službenog jezika u Hrvatskoj,
– ocjenu o provjeri znanja pred Povjerenstvom.

Predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda obavijestit će o imenovanju stalnog sudskog tumača sve općinske sudove s područja županijskog odnosno trgovačkog suda.

6. Prisega

Članak 11.

Osoba imenovana za stalnog sudskog tumača daje prisegu pred predsjednikom županijskog odnosno trgovačkog suda.

Tekst prisege glasi:

»Prisežem svojom čašću da ću dužnost stalnog sudskog tumača obavljati stručno, savjesno i po svom najboljem znanju«.

Stalni sudski tumač će potpisati prisegu.

7. Ponovno imenovanje

Članak 12.

Stalni sudski tumač nakon proteka vremena na koje je imenovan za sudskog tumača može biti ponovno imenovan na vrijeme od četiri godine.

Zahtjev za ponovno imenovanje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je imenovan.

Uz zahtjev za ponovno imenovanje stalni sudski tumač mora dostaviti dokaz da nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu i popis dosadašnjih prijevoda.

Predsjednik suda, kada utvrdi da nema zapreka za imenovanje, donijet će rješenje o ponovnom imenovanju.

Ponovno imenovani stalni sudski tumač ne daje prisegu.
8. Razrješenje

Članak 13.

Imenovanog stalnog sudskog tumača predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda razriješit će:

– ako to sam zatraži,
– ako se utvrdi da nisu postojali odnosno da su prestali uvjeti na temelju kojih je imenovan,
– ako je na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela progla­šen nesposobnim za obavljanje djelatnosti ili struke za koju se je školovao odnosno kojom se bavi kao zanimanjem,
– ako mu je na temelju pravomoćne sudske odluke oduzeta poslovna sposobnost,
– ako stalni sudski tumač bude pravomoćno osuđen ili se protiv njega provede kazneni postupak zbog kaznenog djela navedenog u članku 8. stavak I. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ili nekog drugog kaznenog djela koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača,
– ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove prevođenja,
– ako uslijed promjene boravišta napusti područje županijskog odnosno trgovačkog suda za koje je imenovan.

Protiv rješenja o razrješenju dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.
Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda.

Članak 14.

Danom konačnosti rješenja o razrješenju stalni sudski tumač briše se iz Popisa stalnih sudskih tumača. Bilješka o brisanju upisuje se u odjeljak »primjedba«. O brisanju se izvješćuju svi sudovi.

Danom brisanja iz Popisa stalni sudski tumač dužan je zaključi­ti Dnevnik prijevoda i ovjera i predati ga, zajedno sa svojim pečatom, predsjedniku županijskog odnosno trgovačkog suda koji ga je imenovao za stalnog sudskog tumača.

Članak 15.

U postupku imenovanja i razrješenja stalnih sudskih tumača primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91).

9. Popis stalnih sudskih tumača

Članak 16.

Županijski odnosno trgovački sudovi vode Popis stalnih sudskih tumača imenovanih na svom području i dostavljaju ga svim sudovima na području županijskog odnosno trgovačkog suda. Popis se vodi na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Popisi se moraju voditi uredno i na vrijeme.

Ako stalni sudski tumač umre, bude razriješen ili ne bude ponovno imenovan briše se iz Popisa stalnih sudskih tumača, o čemu se obavještavaju svi sudovi na području nadležnosti županijskog odnosno trgovačkog suda i Ministarstvo pravosuđa.

Članak 17.

Županijski i trgovački sudovi objavit će popis stalnih sudskih tumača u »Narodnim novinama« i na oglasnoj ploči suda, te ga dostaviti i Ministarstvu pravosuđa najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.
Evidencija o radu stalnog sudskog tumača

Članak 18.

Stalni sudski tumač dužan je voditi evidenciju o svom radu.

Evidencija iz stavka L ovoga članka vodi se u obliku knjige pod nazivom »Dnevnik prijevoda i ovjera«. Knjiga mora biti prošivena jamstvenikom i ovjerena od strane predsjednika županijskog ili trgo­vačkog suda.

»Dnevnik prijevoda i ovjera« vodi se na propisanim tiskanicama formata A4, uvezenih u knjigu s tvrdim koricama. Na korice se stavlja oznaka »Dnevnik prijevoda i ovjera«.

U Dnevnik prijevoda i ovjera upisuju se sljedeći podaci:

– redni broj,
– datum primitka isprave za prevođenje odnosno datum obav­ljenog usmenog prevođenja,
– broj i datum akta suda, drugog državnog tijela ili pravne osobe na čiji se zahtjev obavlja prevođenje, odnosno ime i prezime, adresa i broj osobne iskaznice podnositelja isprave,
– predmet prijevoda,
– naznaka da li će se prijevod upotrijebiti u zemlji ili inozemstvu,
– iznos naplaćene upravne pristojbe za prevođenje, ako je pristojba propisana,
– iznos naplaćene nagrade i drugih izdataka za prijevod,
– potvrda podnositelja isprave da je prijevod obavljen i datum obavljenog prijevoda,
– primjedba.

Dnevnik prijevoda i ovjera zaključuje se na kraju kalendarske godine. Ispod posljednjeg upisa tekuće godine povlači se crta, a dnevnik se tijekom siječnja sljedeće kalendarske godine dostavlja predsjedniku odgovarajućeg županijskog ili trgovačkog suda na potpis.

10. Potvrda

Članak 19.

Prijevod isprave stalni sudski tumač ovjerava potvrdom koja glasi: »___________ stalni sudski tumač za _______ jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog – Trgovačkog suda u _________ broj ______ od ___________ potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na ___________ jeziku.

Potvrda mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena.

Potvrda iz stavka 1. ovog članka prevodi se na sve jezike. Valjani tekst prijevoda daje strukovna udruga stalnih sudskih tumača, a imenovani stalni sudski tumač dobiva je u uredu predsjednika nad­ležnog županijskog odnosno trgovačkog suda zajedno s rješenjem o imenovanju.

Ako prijevod isprave obuhvaća dva ili više listova ili araka, stranice prijevoda moraju biti označene rednim brojem, a listovi odnos­no arci prošiveni i na kraju ovjereni pečatom i potpisom stalnog sudskog tumača.

Naslovna, svaka sljedeća i posljednja stranica pisanih prijevoda s tekstom ovjere jednoobraznog su izgleda, prema obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Ispod potvrde se označuje mjesto i datum prevođenja, stavlja broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera, te vla­storučni potpis i otisak pečata sudskog tumača.

Ako je za prijevod propisana pristojba ona se lijepi na prijevodu i poništava pečatom tumača, a iznos pristojbe na prijevodu posebno se naznačuje uz navođenje odgovarajućeg tarifnog broja.

11. Dužnosti

Članak 20.

Stalni sudski tumač ima pečat kojega je dužan nabaviti o svom trošku.

Pečat je okruglog oblika, bez grba Republike Hrvatske, promjera 38 mm. Tekst pečata sadrži: ime i prezime tumača, oznaku »stalni sudski tumač« i naznaku jezika za koji je tumač imenovan, te prebivalište tumača.

Tekst pečata je na hrvatskom jeziku, te jeziku za kojega je postavljen za stalnog sudskog tumača. Pečat je plave boje.

Stalni sudski tumač dužan je dostaviti otisak svog pečata i vlastoručni potpis svim sudovima na području županijskog odnosno trgovačkog suda kod kojega je imenovan za stalnog sudskog tumača.

Stalni sudski tumač dužan je na zgradu u kojoj obavlja djelat­nost o svom trošku postaviti tablu s tekstom: (upisati ime i prezime), Stalni sudski tumač za (jezik za koji je imenovan), te ispod toga naziv ulice i broj kuće.

Stalni sudski tumač dužan je izdati račun o obavljenoj usluzi prijevoda.
Stalni sudski tumač dužan je nadležnom županijskom odnosno trgovačkom sudu javiti svaku promjenu svojih osobnih podataka.

Članak 21.

Stalni sudski tumač dužan je poslove za čije je obavljanje ovlašten obavljati savjesno i u skladu s propisima.

III. NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD STALNIH SUDSKIH TUMAČA

1. Naknade troškova

Članak 22.

Stalni sudski tumač ima pravo na naknade troškova koje je imao u svezi prevođenja.

Naknade obuhvaćaju:
– putne troškove,
– troškove za hranu (dnevnice),
– troškove za smještaj (noćenje) i
– naknadu za neostvarenu plaću odnosno zaradu.

Putni troškovi

Članak 23.

Putni troškovi obuhvaćaju naknadu za prijevoz sredstvima jav­nog prometa.

Troškovi iz stavka I. ovog članka obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta do mjesta gdje će stalni sudski tumač obaviti prevođenje, kao i za povratak u prebivalište od­nosno boravište. Ovi troškovi obuhvaćaju i izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta.

Sredstva javnog prometa u smislu ovog Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus, brod i zrakoplov.

Članak 24.

Naknada za prijevoz pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom.
Visina naknade za prijevoz utvrđuje se na osnovi putne karte, ili na drugi odgovarajući način.

Članak 25.

Na putnim pravcima na kojima ne prometuju sredstva javnog prometa ili ne prometuju u pogodno vrijeme ili je iz drugih razloga bilo nužno koristiti vlastito prijevozno sredstvo, stalnim sudskim tumačima pripada naknada troškova u vidu kilometrine.

Ako je putovanje obavljeno vlastitim prijevoznim sredstvom visina naknade za prijevoz utvrđuje se prema broju prijeđenih kilometara, po propisima koji se primjenjuju na suce suda koji vodi postupak.

Troškovi za hranu i smještaj

Članak 26.

Troškovi za hranu (u daljnjem tekstu: dnevnica) obuhvaćaju nužne izdatke za hranu za vrijeme zadržavanja stalnog sudskog tumača izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta duljem od 8 sati. računajući vrijeme potrebno za dolazak u mjesto gdje će se obaviti prevođenje kao i za povratak u mjesto prebivališta odnosno boravišta.

Za vrijeme zadržavanja izvan mjesta prebivališta izmedu 8-12 sati stalnom sudskom tumaču pripada naknada u visini 1/2 dnevnice, a za vrijeme proveden između 12-24 sata cijela dnevnica, koju imaju suci suda koji vodi postupak.

Izdaci za smještaj (u daljnjem tekstu: noćenje) priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu do visine cijene noćenja u hotelu u istom mjestu koji se priznaje sucu.

2. Nagrada za rad tumača

Članak 27.

Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).

Visina nagrade iznosi:

1. Za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto;

2. Za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto po retku;

3. Za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 5,00 kuna bruto;

4. Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;
5. Za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

Članak 28.

Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog na strani jezik i obratno, kao i s jednog stranog jezika na drugi, stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 150,00 kuna bruto za svaki započeti sat.

U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obav­lja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću.

Članak 29.

Stalni sudski tumač ima pravo na naknadu troškova koje je imao u gotovom novcu u svezi s prevođenjem.

Stalni je sudski tumač dužan o svakom primitku novca za nagra­du i druge izdatke u svezi s tumačenjem izdati potvrdu, a na zahtjev stranke dužan je izdati i pisani obračun nagrade odnosno račun za druge izdatke.

Članak 30.

Visinu nagrade i naknade drugih troškova za prevođenje pred sudom odmjerava sud po čijem zahtjevu je prevođenje obavljeno.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Rad stalnih sudskih tumača nadzire županijski odnosno trgovački sud koji je imenovao stalnog sudskog tumača i Ministarstvo pravosuđa.

Članak 32.

Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na tumače koje sud imenuje za pojedini slučaj, kao i na tumače znakova gluhonijemih, gluhih, nijemih ili drugih osoba s kojima se, zbog tjelesnih ili drugih mana, ne može na drugi način sporazumjeti.

Članak 33.

Predsjednici županijskih i trgovačkih sudova dužni su Ministarstvu pravosuđa dostavljati primjerak rješenja o imenovanju, odnosno razrješenju stalnog sudskog tumača.

Članak 34.

Stalnim sudskim tumačim postavljenim po odredbama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (»Narodne novine« br. 35/98) prestaje svojstvo tumača danom isteka vremena na koje su imenovani, ako prema odredbama ovoga Pravilnika ne budu ponovno imenovani za stalnog sudskog tumača za odgovarajući jezik.

Članak 35.

Stalni sudski tumači imenovani prema odredbama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (»Narodne novine« br. 35/98) dužni su kod podnošenja zahtjeva za ponovno imenovanje za stalnog sudskog tumača priložiti svjedodžbu o međunarodno priznatom ispitu o znanju jezika za koje traže ponovno imenovanje.

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sudskim tumačima (»Narodne novine« br. 35/98).

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/95-01/11
Urbroj: 514-06-05-I
Zagreb, 10. listopada 2005.

Ministrica
Vesna Škare Ožbolt, v. r.

 FAQ: Često postavljana pitanja