1.      Zahtjev za ponovno imenovanje
2.      Rješenje iz prethodnog mandata (kopija)
3.      Uvjerenje da podnositelj zahtjeva nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu,
4.      Popis izvršenih prijevoda iz prethodnog mandata
5.      Diploma o završenom fakultetu (kopija)
6.      Međunarodno priznata diploma o poznavanju jezika (za kandidate koji nisu diplomirali jezike)
7.      70,00 kn upravne pristojbe (biljega)
Zahtjev za ponovno imenovanje stalni sudski tumač dužan je podnijeti najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je imenovan!

 FAQ: Često postavljana pitanja