Dokumenti potrebni za imenovanje stalnim sudskim tumačem

1.      Zahtjev za imenovanje stalnim sudskim tumačem
2.      Životopis
3.      Domovnica (original ili ovjerena kopija originala)
4.      Diploma fakulteta (ovjerena kopija)
5.      Uvjerenje da podnositelj zahtjeva nije pod istragom ili da se protiv njega ne vodi kazneni postupak odnosno da nije osuđen za kazneno djelo koje čini zapreku za prijem u državnu službu (Općinski sud u Zagrebu)
6.      Međunarodno priznata diploma o poznavanju jezika - za kandidate koji nisu diplomirali jezike (ovjerena kopija originala prevedena na hrvatski jezik)
7.      70,00 kn upravne pristojbe (biljega)

 

Dokumenti potrebni za ponovno imenovanje stalnih sudskih tumača

1.      Zahtjev za ponovno imenovanje
2.      Rješenje iz prethodnog mandata (kopija)
3.      Uvjerenje da podnositelj zahtjeva nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu,
4.      Popis izvršenih prijevoda iz prethodnog mandata
5.      Diploma o završenom fakultetu (kopija)
6.      Međunarodno priznata diploma o poznavanju jezika (za kandidate koji nisu diplomirali jezike)
7.      70,00 kn upravne pristojbe (biljega)
Zahtjev za ponovno imenovanje stalni sudski tumač dužan je podnijeti najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je imenovan!