Dokumenti potrebni za imenovanje stalnim sudskim tumačem

1.      Zahtjev za imenovanje stalnim sudskim tumačem
2.      Životopis
3.      Domovnica (original ili ovjerena kopija originala)
4.      Diploma fakulteta (ovjerena kopija)
5.      Uvjerenje da podnositelj zahtjeva nije pod istragom ili da se protiv njega ne vodi kazneni postupak odnosno da nije osuđen za kazneno djelo koje čini zapreku za prijem u državnu službu (Općinski sud u Zagrebu)
6.      Međunarodno priznata diploma o poznavanju jezika - za kandidate koji nisu diplomirali jezike (ovjerena kopija originala prevedena na hrvatski jezik)
7.      70,00 kn upravne pristojbe (biljega)

 

Nadležnost za imenovanje stalnih sudskih tumača

Stalne sudske tumače imenuju Županijski ili Trgovački sud prema mjestu boravišta kandidata.