Prijevod i Sudski tumač, prevođenje, prevoditelj
EUROLANGUAGE - sudski tumači i prevoditelji
Profesionalni međunarodni nastup
U predstavljanju Vaše tvrtke može Vam pomoći preko 80 prevoditelja – izvornih govornika. Uz pomoć priznatih tehnologija i postupaka, razvijamo rješenja kako bi Vaš projekt bio pravodobno završen i posjedovao optimalnu kvalitetu po kojoj se razlikuje od drugih.
SGS certifikati
Europski prevoditelji i sudski tumači za engleski jezik
Kontaktirajte putem skype-a Skype Me™! Chat with me
Eurolanguage - Sudski tumači i prevoditelji, prevođenje, prijevodi
Eurolanguage

Sudski tumači i prevoditelji
Kranjčevićeva 14, 10000 Zagreb

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak:
8:30h - 17:30h

FAQ: ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

1. KOJI SU POSLOVI STALNOG SUDSKOG TUMAČA

2. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNOG SUDSKOG TUMAČA

3. DOKUMENTI POTREBNI ZA IMENOVANJE STALNIM SUDSKIM TUMAČEM

4. NADLEŽNOST ZA IMENOVANJE STALNIH SUDSKIH TUMAČA

5. POPIS LITERATURE ZA PROVJERU ZNANJA O USTROJSTVU SUDBENE VLASTI I DRŽAVNE UPRAVE…

6. STRUČNA OBUKA STALNIH SUDSKIH TUMAČA

7. DNEVNIK PRIJEVODA I OVJERA

8. PEČAT STALNOG SUDSKOG TUMAČA

9. POTVRDA KOJOM STALNI SUDSKI TUMAČ OVJERAVA PRIJEVOD

10. MEĐUNARODNO PRIZNATE DIPLOME O POZNAVANJU JEZIKA

11. DOKUMENTI POTREBNI ZA PONOVNO IMENOVANJE STALNIH SUDSKIH TUMAČA

12. PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA

13. ISPRAVAK PRAVILNIKA O SUDSKIM TUMAČIMA

14. NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD STALNIH SUDSKIH TUMAČA

15. PRIJEVODI TEKSTA INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA NA HRVATSKI JEZIK

16. OBRAZAC ZA IZRADU WEB STRANICA

17. TEKST POTVRDE KOJOM SE OVJERAVA PRIJEVOD - NA SVIM JEZICIMA

Poveznice:

Stalni sudski tumač, dužan je voditi evidenciju o svome radu u obliku knjige pod nazivom „Dnevnik prijevoda i ovjera“.
Izgled „dnevnika“: A4 format (jednobojna) tvrdih korica, mora biti prošiven jamstvenikom, numeriran, sve stranice dnevnika moraju sadržavati podatke navedene u čl.  18. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima.
Tabela sa navedenim podacima, mora biti tiskana na svim stranicama dnevnika, a svaka stranica „Dnevnika“ mora biti numerirana.
„Dnevnik“ stalni sudski tumači mogu izraditi u knjigovežnicama.

Poveznice:

Stalni sudski tumači prevode na zahtjev suda, državnog tijela, pravne osobe ili građanina, izgovoreni ili pisani tekst sa jezika u javnoj upravi na strani jezik, sa stranog jezika na jezik u javnoj uporabi ili sa stranog jezika na drugi strani jezik.

Poveznice:

Stalnim sudskim tumačem može se imenovati osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

opće uvjete propisane za prijam u državnu službu uz znanje hrvatskog jezika da potpuno vlada pojedinim stranim jezikom, ima završenu visoku stručnu spremu,
položen ispit o poznavanju ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, obavljenu stručnu obuku pri strukovnoj udruzi stalnih sudskih tumača

Poveznice:

Stalne sudske tumače imenuju Županijski ili Trgovački sud prema mjestu boravišta kandidata.

Poveznice:

1.      Zahtjev za imenovanje stalnim sudskim tumačem
2.      Životopis
3.      Domovnica (original ili ovjerena kopija originala)
4.      Diploma fakulteta (ovjerena kopija)
5.      Uvjerenje da podnositelj zahtjeva nije pod istragom ili da se protiv njega ne vodi kazneni postupak odnosno da nije osuđen za kazneno djelo koje čini zapreku za prijem u državnu službu (Općinski sud u Zagrebu)
6.      Međunarodno priznata diploma o poznavanju jezika - za kandidate koji nisu diplomirali jezike (ovjerena kopija originala prevedena na hrvatski jezik)
7.      70,00 kn upravne pristojbe (biljega)

Poveznice:

5) POPIS LITERATURE ZA PROVJERU ZNANJA O USTROJSTVU SUDBENE VLASTI I DRŽAVNE UPRAVE, TE POZNAVANJE PRAVNOG NAZIVLJA

PROGRAM ZA PROVJERU ZNANJA O USTROJSTVU SUDBENE VLASTI I DRŽAVNE UPRAVE, TE POZNAVANJE PRAVNOG NAZIVLJA

1. USTROJSTVO VLASTI

a) Ustrojstvo državne vlasti
Pravni izvor: Ustav RH ( NN 41/01, 55/01)

Provjerava se:
- ustrojstvo državne vlasti (načela)
- najviše vrednote ustavnog poretka RH (nabrojiti)
- zakonodavna vlast (nositelj)
- izvršna vlast (nositelj)
- sudbena vlast (nositelj)

b) Ustrojstvo sudbene vlasti
Pravni izvor: Zakon o sudovima (NN 150/05)

Provjerava se:
- sudski tumač (definicija)
- ustrojstvo sudova (vrste)
- unutarnje poslovanje sudova
- sudska uprava (nabrojiti poslove)
- raspored poslova (dnevni i godišnji).
Pravni izvor: Zakon o prekršajima (NN 88/02, 122/02, 187/03, 105/04, 127/04)

Provjerava se:
- ustrojstvo prekršajnih sudova (vrste)
- unutarnje poslovanje prekršajnih sudova
- sudska uprava (nabrojiti poslove)
- raspored poslova (dnevni i godišnji).

c) Ustrojstvo pravosudnih tijela
Pravni izvor: Zakon o državnom odvjetništvu (NN 51/01)
Provjerava se:
- ustrojstvo državnog odvjetništva (vrste)
- unutarnje poslovanje državnih odvjetništava
- uprava (nabrojiti poslove)
- raspored poslova (dnevni i godišnji)

Pravni izvor: Zakon o odvjetništvu (NN 9/94)
Provjerava se:
- uredi i pisarnice (vrste)
- nagrada odvjetnika (čime se određuje)
- obvezno udruživanje odvjetnika (naziv udruge)
- organi Komore (nabrojiti)

Pravni izvor: Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93 i 29/94)
Provjerava se:
- javnobilježničke isprave (nabrojiti)
- javnobilježnički uredi
- javnobilježnička nagrada (čime se određuje)
- obvezno udruživanje javnih bilježnika (naziv udruge)
- organi Komore (nabrojiti)

d) Ustrojstvo državne uprave
Pravni izvor: Zakon o sustavu državne uprave (NN 190/03, 199/03)
Provjerava se:
- tijela državne uprave (vrste)
- vrste ministarstava
- provedbeni propisi koje donosi ministar.


II PRAVNO NAZIVLJE
Pravni izvor: Kazneni zakon (NN 110/97, 27/98, 129/00, 11/03, 105/04, 71/06)

Provjerava se:
- kazneno djelo (način izvršenja)
- nužna obrana
- krajnja nužda
- pokušaj (vrste)
- elementi krivnje
- vrste kazni.

Pravni izvor: Zakon o kaznenom postupku (NN 62/03)

Provjerava se:
- oblici odluka koje donosi sud
- vrste podnesaka (nabrojiti)
- mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika (nabrojiti)
- izrazi za sudionike u kaznenom postupku
- prethodni postupak
- optužni akt i njegovo pobijanje (naziv)
- vrste presuda (nabrojiti)
- redoviti pravni lijek (naziv)
- izvanredni pravni lijekovi (nabrojiti).

Pravni izvor: Zakon o vlasništvu (NN 91/96, 79/06)

Provjerava se:
- vrste vlasništva (nabrojiti)
- vrste posjeda (nabrojiti)
- služnosti (nabrojiti)
- založno pravo (kako se stječe).

Pravni izvor: Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03)

Pravni izvor: Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 114/01, 100/04)
Provjerava se:
- predmet upisa u zemljišne knjige
- tko vodi zemljišne knjige
- sastav zemljišne knjige
- sadržaj zemljišno knjižnog uloška.

Pravni izvor: Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99 i 118/03)
Provjerava se:
- vrste trgovačkih društava (naziv)
- upravna tijela društva kapitala (nabrojiti)
- prestanak trgovačkih društava (način)

Pravni izvor: Stečajni zakon (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06)
Provjerava se:
- pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka (nabrojiti)
- stranke u postupku (naziv)
- oblici sudskih odluka otvaranja stečajnog postupka.

Pravni izvor: Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99 i 117/03)
Provjerava se:
- stranke u postupku (naziv)
- oblici sudskih odluka (nabrojiti)
- redoviti pravni lijek (naziv)
- izvanredni pravni lijekovi (nabrojiti).

Pravni izvor: Ovršni zakon (NN 57/96, 29/99, 173/03, 151/04, 88/05)
Provjerava se:
- stranke u ovršnom postupku (naziv)
- oblici odluka u ovršnom postupku (nabrojiti)
- ovršne isprave (nabrojiti)
- vrste osiguranja
- predmet osiguranja (nabrojiti)
- pravni lijekovi u ovršnom postupku

Provjerava se:
- vrste nasljeđivanja
- vrste oporuka
- nasljedni redovi

Poveznice:

Stalni sudski tumači se upućuju na obuku u odgovarajuću strukovnu udrugu stalnih sudskih tumača. Obuka može trajati najdulje 6 (šest) mjeseci.

Odobrenje za obavljanje strucne obuke imaju slijedece strukovne udruge:

1) Društvo sudskih tumača i prevoditelja – Zagreb, Bijenicka cesta 144, tel. 098/454-007 i 098/318-530

E-mail: dstip@email.t-com.hr

2) Strukovna udruga stalnih sudskih tumača – Zagreb, Cucerska cesta 11, tel. 2983-147, mob. 098/228-258

E-mail: info@susst.hr

3) Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača – Zagreb, Draškoviceva 11, tel. 099/5921-926

E-mail: HSUST@gmail.com

PROGRAMI STRUČNE OBUKE STRUKOVNIH UDRUGA

Program obuke Društva sudskih tumača i prevoditelja: klikni na privitak

Program obuke Strukovne udruge stalnih sudskih tumača: klikni na privitak

Program obuke Hrvatske strukovne udruge sudskih tumača: klikni na privitak

 

Poveznice:

Prijevod isprave stalni sudski tumač ovjerava potvrdom koja glasi:

_________________ stalni sudski tumač za __________ jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog suda u _____________ broj _____ od ___________ potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na ______________ jeziku.

Potvrda mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena. Valjani tekst ove potvrde na svim jezicima izradit će strukovna udruga stalnih sudskih tumača, moći će se dobiti pri nadležnim županijskim sudovima, a biti će dostupni i na ovim stranicama. (tekst ove potvrde još je u izradi)

Poveznice:

Stalni sudski tumač ima pečat kojeg je dužan nabaviti o svom trošku.
Pečat je okruglog oblika, bez grba Republike Hrvatske, promjera 38 mm. Tekst pečata sadrži: ime i prezime tumača, oznaku „stalni sudski tumač“ i naznaku jezika za koji je tumač imenovan, te adresu tumača.
Tekst pečata je na hrvatskom jeziku i na jezika za kojega je postavljen za stalnog sudskog tumača.
Pečat je plave boje.

 

Poveznice:

MEĐUNARODNO PRIZNATE DIPLOME KOJE KANDIDATI ZA STALNE SUDSKE TUMAČE MORAJU PRILOŽITI SVOM ZAHTJEVU KAO DOKAZ O POZNAVANJU JEZIKA

ENGLESKI JEZIK:
The British Council (Britanski savjet)
Ilica 12/11
Tel.:4899-500
Cambridge ESOL ispit (razina znanja CPE) (C2) ili IELTS - Academic ispit (razina znanja minimum 7,5 (C2)

NJEMAČKI JEZIK:
Goethe Institut
Ispiti se održavaju pri Centru za strane jezike Vodnikova 12
http//www.open.hr/com/vodnikova
Tel.:4829-222
Ispit - Zentrale oberstufenprufung - ZOP (visoka razina znanja njemačkog jezika) (C2)

TALIJANSKI JEZIK:
Talijanski institut za kulturu
Ispiti se održavaju pri školi stranik jezika „SOVA-JEZICI”, Varšavska 14
Tel. 3640-988
Ispit CILS - razina znanja Livello Quattro (C2)

ili

Talijanska jezična akademija AIL iz Rima.
Ispiti se održavaju pri Centru za strane jezike Vodnikova
Tel.:4829-222

Ispit Commerciale Di Lingua Italiana - DALC (C2)

FRANCUSKI JEZIK:
Alliance Francaise (Francuska alijansa Zagreb)
Ante Kovačića 4
Tel.:4818-292
Diplome Approfondi De Langue Francaise - DALF (C2)

ŠPANJOLSKI JEZIK.:
Aula Servantes (pri Filozofskom fakultetu)
Ivana Lučića 3
Tel.: 6002-435
Diploma de Español como Lengua Extranjera – DELE – Nivel Superioro (C2).

Pored naprijed navedenih diploma, priznaju se i diplome Centra za strane jezike Zagreb, Vodnikova 12, gdje se održavaju ispiti iz znanja stranog jezika za stalne sudske tumače, sukladno Pravilniku o stalnim sudskim tumačima (NN 132/05). Potrebne informacije o navedenim ispitima mogu se dobiti na web stranicama Centra za strane jezike Zagreb, Vodnikova 12 - www.vodnikova.hr

Poveznice:

1.      Zahtjev za ponovno imenovanje
2.      Rješenje iz prethodnog mandata (kopija)
3.      Uvjerenje da podnositelj zahtjeva nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu,
4.      Popis izvršenih prijevoda iz prethodnog mandata
5.      Diploma o završenom fakultetu (kopija)
6.      Međunarodno priznata diploma o poznavanju jezika (za kandidate koji nisu diplomirali jezike)
7.      70,00 kn upravne pristojbe (biljega)
Zahtjev za ponovno imenovanje stalni sudski tumač dužan je podnijeti najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je imenovan!

Poveznice:

12) PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA (NN 132/05)

Na temelju članka 82. stavka 5. Zakona o sudovima (»Narod­ne novine« br. 3/94, 100/96, 115/97, 131/97, 129/00. 67/01, 5/02, 101/03, 17/04 i 141/04), ministrica pravosuđa donosi

PRAVILNIK O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za stalnog sudskog tumača, njihova prava i dužnosti te visina nagrade i naknade troškova za njihov rad.

II. UTVRĐIVANJE UVJETA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STALNOG SUDSKOG TUMAČA

1. Uvjeti

Članak 2.

Uvjete za stalnog sudskog tumača ispunjava osoba koja, osim općih uvjeta propisanih za prijam u državnu službu, ispunjava i sljedeće posebne uvjete:
– uz znanje hrvatskog jezika, da potpuno vlada pojedinim stranim jezikom a na području suda gdje je uz hrvatski jezik službeni jezik i jezik etničke ili nacionalne zajednice ili manjine, i tim jezikom,
– poznaje ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravno nazivlje,
– ima završenu visoku školsku spremu.

Za stalnog sudskog tumača ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 8. stavak 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kao ni osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela koje je čini nedostojnom za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača.

Za stalnog sudskog tumača može se imenovati i strani državljanin ili osoba bez državljanstva ako, osim uvjeta propisanih u stavku 1. i 2. ovoga članka, ima odobrenje Ministarstva pravosuđa.

Pravne osobe mogu obavljati poslove stalnog sudskog tumača ako su registrirane za te poslove i imaju u stalnom radnom odnosu zaposlene stalne sudske tumače za odgovarajuće jezike koje imaju registrirane u djelatnosti.

O početku svoga rada pravne osobe dužne su obavijestiti predsjednika nadležnog županijskog odnosno trgovačkog suda i dostaviti popis stalnih sudskih tumača koji su kod pravne osobe zaposlene.

Članak 3.

Postupak za imenovanje stalnog sudskog tumača pokreće se pod­nošenjem zahtjeva predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda.

Zahtjevu se prilaže životopis, dokaz o školskoj spremi i znanju jezika, potvrda nadležnog suda da nije pod istragom ili da se protiv njega ne vodi kazneni postupak odnosno da nije osuđen za kazneno djelo koje čini zapreku za prijam u državnu službu.

Znanje jezika dokazuje se svjedodžbom međunarodno priznatog ispita o znanju jezika za koje kandidat traži imenovanje.

Prije odlučivanja o zahtjevu predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda će uputiti kandidata na provjeru znanja o ustrojstvu sudbene vlasti i državne uprave, te poznavanju pravnog nazivlja.

Kandidat za stalnog sudskog tumača koji je diplomirani prav­nik ne podliježe provjeri znanja iz stavka 4. ovoga članka, kao ni osoba koja je već imenovana za stalnog sudskog tumača za neki drugi jezik.

Članak 4.

Stručna obuka kandidata za stalne sudske tumače obavljat će se prema programu koji donose strukovne udruge stalnih sudskih tumača, koje u članstvu imaju najmanje jednog stalnog sudskog tumača za jezik za koji se obavlja obuka kandidata.

Obavljanje obuke odobrava Ministarstvo pravosuđa na zahtjev udruge. Uz zahtjev udruga prilaže i program obuke.
Obuka može trajati najdulje šest mjeseci.

Visinu naknade za obavljanje stručne obuke određuje ministar pravosuđa.
2. Provjera

Članak 5.

Provjera se obavlja pred Povjerenstvom za provjeru znanja (u da­ljem tekstu: Povjerenstvo) prema programu kojega propisuje ministar pravosuđa.
Povjerenstvo se osniva pri županijskom odnosno trgovačkom sudu.
Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.
Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda od sudaca toga suda na vrijeme od dvije godine.
Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju pravo na nagradu za rad u Povjerenstvu. Visinu nagrade po kandidatu određuje ministar pravosuđa.
Izdatke za rad Povjerenstva snosi kandidat za stalnog sudskog tumača.

Članak 6.

Provjera znanja kandidata pred Povjerenstvom obavlja se usmeno.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno. Zapisnik sadrži: ime, prezime i adresu kandidata, sastav Povjerenstva, datum provjere znanja, tijek i rezultat provjere.

Povjerenstvo ocjenjuje rezultat provjere znanja i utvrđuje je li kandidat »zadovoljio« ili »nije zadovoljio« na provjeri znanja.

Članak 7.

Kandidat koji na provjeri znanja nije zadovoljio može se ponov­no prijaviti na provjeru znanja nakon tri mjeseca.

3. Odluka o zahtjevu

Članak 8.

Predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog su­da odlučuje o zahtjevu nakon provedenog postupka i prikupljenih podataka.

O zahtjevu se odlučuje rješenjem.

4. Odbijanje zahtjeva

Članak 9.

Predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda donijet će rješenje kojim se zahtjev zainteresirane osobe odbija:
– ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika,
– ako prigodom provjere znanja podnositelj zahtjeva nije zadovoljio.

Protiv rješenja iz prethodnog stavka podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.

Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda u dva primjerka.

5. Rješenje o imenovanju

Članak 10.

Ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz članka 2. ovoga Pravilnika. a na provjeri znanja bude ocijenjen s ocjenom »zadovoljio«, predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda donijet će rješenje o imenovanju stalnog sudskog tumača.

Stalni sudski tumač imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Rješenje o imenovanju stalnog sudskog tumača sadrži:
– osobne podatke tumača,
– naziv jezika za kojega je postavljen tumačem.
– podatke o stručnoj spremi i dokazima o poznavanju stranog jezika odnosno drugog službenog jezika u Hrvatskoj,
– ocjenu o provjeri znanja pred Povjerenstvom.

Predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda obavijestit će o imenovanju stalnog sudskog tumača sve općinske sudove s područja županijskog odnosno trgovačkog suda.

6. Prisega

Članak 11.

Osoba imenovana za stalnog sudskog tumača daje prisegu pred predsjednikom županijskog odnosno trgovačkog suda.

Tekst prisege glasi:

»Prisežem svojom čašću da ću dužnost stalnog sudskog tumača obavljati stručno, savjesno i po svom najboljem znanju«.

Stalni sudski tumač će potpisati prisegu.

7. Ponovno imenovanje

Članak 12.

Stalni sudski tumač nakon proteka vremena na koje je imenovan za sudskog tumača može biti ponovno imenovan na vrijeme od četiri godine.

Zahtjev za ponovno imenovanje podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je imenovan.

Uz zahtjev za ponovno imenovanje stalni sudski tumač mora dostaviti dokaz da nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen za kazneno djelo koje je zapreka za prijam u državnu službu i popis dosadašnjih prijevoda.

Predsjednik suda, kada utvrdi da nema zapreka za imenovanje, donijet će rješenje o ponovnom imenovanju.

Ponovno imenovani stalni sudski tumač ne daje prisegu.
8. Razrješenje

Članak 13.

Imenovanog stalnog sudskog tumača predsjednik odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda razriješit će:

– ako to sam zatraži,
– ako se utvrdi da nisu postojali odnosno da su prestali uvjeti na temelju kojih je imenovan,
– ako je na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela progla­šen nesposobnim za obavljanje djelatnosti ili struke za koju se je školovao odnosno kojom se bavi kao zanimanjem,
– ako mu je na temelju pravomoćne sudske odluke oduzeta poslovna sposobnost,
– ako stalni sudski tumač bude pravomoćno osuđen ili se protiv njega provede kazneni postupak zbog kaznenog djela navedenog u članku 8. stavak I. Zakona o državnim službenicima i namještenicima ili nekog drugog kaznenog djela koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača,
– ako nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove prevođenja,
– ako uslijed promjene boravišta napusti područje županijskog odnosno trgovačkog suda za koje je imenovan.

Protiv rješenja o razrješenju dopuštena je žalba Ministarstvu pravosuđa u roku od 15 dana od dostave rješenja.
Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda.

Članak 14.

Danom konačnosti rješenja o razrješenju stalni sudski tumač briše se iz Popisa stalnih sudskih tumača. Bilješka o brisanju upisuje se u odjeljak »primjedba«. O brisanju se izvješćuju svi sudovi.

Danom brisanja iz Popisa stalni sudski tumač dužan je zaključi­ti Dnevnik prijevoda i ovjera i predati ga, zajedno sa svojim pečatom, predsjedniku županijskog odnosno trgovačkog suda koji ga je imenovao za stalnog sudskog tumača.

Članak 15.

U postupku imenovanja i razrješenja stalnih sudskih tumača primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91).

9. Popis stalnih sudskih tumača

Članak 16.

Županijski odnosno trgovački sudovi vode Popis stalnih sudskih tumača imenovanih na svom području i dostavljaju ga svim sudovima na području županijskog odnosno trgovačkog suda. Popis se vodi na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Popisi se moraju voditi uredno i na vrijeme.

Ako stalni sudski tumač umre, bude razriješen ili ne bude ponovno imenovan briše se iz Popisa stalnih sudskih tumača, o čemu se obavještavaju svi sudovi na području nadležnosti županijskog odnosno trgovačkog suda i Ministarstvo pravosuđa.

Članak 17.

Županijski i trgovački sudovi objavit će popis stalnih sudskih tumača u »Narodnim novinama« i na oglasnoj ploči suda, te ga dostaviti i Ministarstvu pravosuđa najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.
Evidencija o radu stalnog sudskog tumača

Članak 18.

Stalni sudski tumač dužan je voditi evidenciju o svom radu.

Evidencija iz stavka L ovoga članka vodi se u obliku knjige pod nazivom »Dnevnik prijevoda i ovjera«. Knjiga mora biti prošivena jamstvenikom i ovjerena od strane predsjednika županijskog ili trgo­vačkog suda.

»Dnevnik prijevoda i ovjera« vodi se na propisanim tiskanicama formata A4, uvezenih u knjigu s tvrdim koricama. Na korice se stavlja oznaka »Dnevnik prijevoda i ovjera«.

U Dnevnik prijevoda i ovjera upisuju se sljedeći podaci:

– redni broj,
– datum primitka isprave za prevođenje odnosno datum obav­ljenog usmenog prevođenja,
– broj i datum akta suda, drugog državnog tijela ili pravne osobe na čiji se zahtjev obavlja prevođenje, odnosno ime i prezime, adresa i broj osobne iskaznice podnositelja isprave,
– predmet prijevoda,
– naznaka da li će se prijevod upotrijebiti u zemlji ili inozemstvu,
– iznos naplaćene upravne pristojbe za prevođenje, ako je pristojba propisana,
– iznos naplaćene nagrade i drugih izdataka za prijevod,
– potvrda podnositelja isprave da je prijevod obavljen i datum obavljenog prijevoda,
– primjedba.

Dnevnik prijevoda i ovjera zaključuje se na kraju kalendarske godine. Ispod posljednjeg upisa tekuće godine povlači se crta, a dnevnik se tijekom siječnja sljedeće kalendarske godine dostavlja predsjedniku odgovarajućeg županijskog ili trgovačkog suda na potpis.

10. Potvrda

Članak 19.

Prijevod isprave stalni sudski tumač ovjerava potvrdom koja glasi: »___________ stalni sudski tumač za _______ jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog – Trgovačkog suda u _________ broj ______ od ___________ potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na ___________ jeziku.

Potvrda mora biti na jeziku na koji je isprava prevedena.

Potvrda iz stavka 1. ovog članka prevodi se na sve jezike. Valjani tekst prijevoda daje strukovna udruga stalnih sudskih tumača, a imenovani stalni sudski tumač dobiva je u uredu predsjednika nad­ležnog županijskog odnosno trgovačkog suda zajedno s rješenjem o imenovanju.

Ako prijevod isprave obuhvaća dva ili više listova ili araka, stranice prijevoda moraju biti označene rednim brojem, a listovi odnos­no arci prošiveni i na kraju ovjereni pečatom i potpisom stalnog sudskog tumača.

Naslovna, svaka sljedeća i posljednja stranica pisanih prijevoda s tekstom ovjere jednoobraznog su izgleda, prema obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Ispod potvrde se označuje mjesto i datum prevođenja, stavlja broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera, te vla­storučni potpis i otisak pečata sudskog tumača.

Ako je za prijevod propisana pristojba ona se lijepi na prijevodu i poništava pečatom tumača, a iznos pristojbe na prijevodu posebno se naznačuje uz navođenje odgovarajućeg tarifnog broja.

11. Dužnosti

Članak 20.

Stalni sudski tumač ima pečat kojega je dužan nabaviti o svom trošku.

Pečat je okruglog oblika, bez grba Republike Hrvatske, promjera 38 mm. Tekst pečata sadrži: ime i prezime tumača, oznaku »stalni sudski tumač« i naznaku jezika za koji je tumač imenovan, te prebivalište tumača.

Tekst pečata je na hrvatskom jeziku, te jeziku za kojega je postavljen za stalnog sudskog tumača. Pečat je plave boje.

Stalni sudski tumač dužan je dostaviti otisak svog pečata i vlastoručni potpis svim sudovima na području županijskog odnosno trgovačkog suda kod kojega je imenovan za stalnog sudskog tumača.

Stalni sudski tumač dužan je na zgradu u kojoj obavlja djelat­nost o svom trošku postaviti tablu s tekstom: (upisati ime i prezime), Stalni sudski tumač za (jezik za koji je imenovan), te ispod toga naziv ulice i broj kuće.

Stalni sudski tumač dužan je izdati račun o obavljenoj usluzi prijevoda.
Stalni sudski tumač dužan je nadležnom županijskom odnosno trgovačkom sudu javiti svaku promjenu svojih osobnih podataka.

Članak 21.

Stalni sudski tumač dužan je poslove za čije je obavljanje ovlašten obavljati savjesno i u skladu s propisima.

III. NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD STALNIH SUDSKIH TUMAČA

1. Naknade troškova

Članak 22.

Stalni sudski tumač ima pravo na naknade troškova koje je imao u svezi prevođenja.

Naknade obuhvaćaju:
– putne troškove,
– troškove za hranu (dnevnice),
– troškove za smještaj (noćenje) i
– naknadu za neostvarenu plaću odnosno zaradu.

Putni troškovi

Članak 23.

Putni troškovi obuhvaćaju naknadu za prijevoz sredstvima jav­nog prometa.

Troškovi iz stavka I. ovog članka obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta do mjesta gdje će stalni sudski tumač obaviti prevođenje, kao i za povratak u prebivalište od­nosno boravište. Ovi troškovi obuhvaćaju i izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta.

Sredstva javnog prometa u smislu ovog Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus, brod i zrakoplov.

Članak 24.

Naknada za prijevoz pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom.
Visina naknade za prijevoz utvrđuje se na osnovi putne karte, ili na drugi odgovarajući način.

Članak 25.

Na putnim pravcima na kojima ne prometuju sredstva javnog prometa ili ne prometuju u pogodno vrijeme ili je iz drugih razloga bilo nužno koristiti vlastito prijevozno sredstvo, stalnim sudskim tumačima pripada naknada troškova u vidu kilometrine.

Ako je putovanje obavljeno vlastitim prijevoznim sredstvom visina naknade za prijevoz utvrđuje se prema broju prijeđenih kilometara, po propisima koji se primjenjuju na suce suda koji vodi postupak.

Troškovi za hranu i smještaj

Članak 26.

Troškovi za hranu (u daljnjem tekstu: dnevnica) obuhvaćaju nužne izdatke za hranu za vrijeme zadržavanja stalnog sudskog tumača izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta duljem od 8 sati. računajući vrijeme potrebno za dolazak u mjesto gdje će se obaviti prevođenje kao i za povratak u mjesto prebivališta odnosno boravišta.

Za vrijeme zadržavanja izvan mjesta prebivališta izmedu 8-12 sati stalnom sudskom tumaču pripada naknada u visini 1/2 dnevnice, a za vrijeme proveden između 12-24 sata cijela dnevnica, koju imaju suci suda koji vodi postupak.

Izdaci za smještaj (u daljnjem tekstu: noćenje) priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu do visine cijene noćenja u hotelu u istom mjestu koji se priznaje sucu.

2. Nagrada za rad tumača

Članak 27.

Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).

Visina nagrade iznosi:

1. Za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto;

2. Za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pismom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto po retku;

3. Za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 5,00 kuna bruto;

4. Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;
5. Za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

Članak 28.

Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog na strani jezik i obratno, kao i s jednog stranog jezika na drugi, stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 150,00 kuna bruto za svaki započeti sat.

U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obav­lja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću.

Članak 29.

Stalni sudski tumač ima pravo na naknadu troškova koje je imao u gotovom novcu u svezi s prevođenjem.

Stalni je sudski tumač dužan o svakom primitku novca za nagra­du i druge izdatke u svezi s tumačenjem izdati potvrdu, a na zahtjev stranke dužan je izdati i pisani obračun nagrade odnosno račun za druge izdatke.

Članak 30.

Visinu nagrade i naknade drugih troškova za prevođenje pred sudom odmjerava sud po čijem zahtjevu je prevođenje obavljeno.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Rad stalnih sudskih tumača nadzire županijski odnosno trgovački sud koji je imenovao stalnog sudskog tumača i Ministarstvo pravosuđa.

Članak 32.

Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na tumače koje sud imenuje za pojedini slučaj, kao i na tumače znakova gluhonijemih, gluhih, nijemih ili drugih osoba s kojima se, zbog tjelesnih ili drugih mana, ne može na drugi način sporazumjeti.

Članak 33.

Predsjednici županijskih i trgovačkih sudova dužni su Ministarstvu pravosuđa dostavljati primjerak rješenja o imenovanju, odnosno razrješenju stalnog sudskog tumača.

Članak 34.

Stalnim sudskim tumačim postavljenim po odredbama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (»Narodne novine« br. 35/98) prestaje svojstvo tumača danom isteka vremena na koje su imenovani, ako prema odredbama ovoga Pravilnika ne budu ponovno imenovani za stalnog sudskog tumača za odgovarajući jezik.

Članak 35.

Stalni sudski tumači imenovani prema odredbama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (»Narodne novine« br. 35/98) dužni su kod podnošenja zahtjeva za ponovno imenovanje za stalnog sudskog tumača priložiti svjedodžbu o međunarodno priznatom ispitu o znanju jezika za koje traže ponovno imenovanje.

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sudskim tumačima (»Narodne novine« br. 35/98).

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/95-01/11
Urbroj: 514-06-05-I
Zagreb, 10. listopada 2005.

Ministrica
Vesna Škare Ožbolt, v. r.

Poveznice:

13) ISPRAVAK PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA (NN 3/06)

Nakon izvršenja uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o stalnim sudskim tumačima objavljenom u »Narodnim novinama« broj 132 od 7. studenoga 2005. godine, te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA

Uz Pravilnik objavljuje se Prilog iz članka 19. stavka 5. Pravilnika pod nazivom »Jednoobrazni izgled pismenog prijevoda stalnog sudskog tumača – Naslovna stranica«.
JEDNOOBRAZNI IZGLED PISMENOG PRIJEVODA STALNOG SUDSKOG TUMAČA

Poveznice:

III. NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD STALNIH SUDSKIH TUMAČA

1. Naknade troškova

Članak 22.

Stalni sudski tumač ima pravo na naknade troškova koje je imao u svezi prevođenja.
Naknade obuhvaćaju:
– putne troškove,
– troškove za hranu (dnevnice),
– troškove za smještaj (noćenje) i
– naknadu za neostvarenu plaću odnosno zaradu.

Putni troškovi

Članak 23.

Putni troškovi obuhvaćaju naknadu za prijevoz sredstvima jav­nog prometa.
Troškovi iz stavka I. ovog članka obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta do mjesta gdje će stalni sudski tumač obaviti prevođenje, kao i za povratak u prebivalište od­nosno boravište. Ovi troškovi obuhvaćaju i izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta.
Sredstva javnog prometa u smislu ovog Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus, brod i zrakoplov.

Članak 24.

Naknada za prijevoz pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom.
Visina naknade za prijevoz utvrđuje se na osnovi putne karte, ili na drugi odgovarajući način.

Članak 25.

Na putnim pravcima na kojima ne prometuju sredstva javnog prometa ili ne prometuju u pogodno vrijeme ili je iz drugih razloga bilo nužno koristiti vlastito prijevozno sredstvo, stalnim sudskim tumačima pripada naknada troškova u vidu kilometrine.
Ako je putovanje obavljeno vlastitim prijevoznim sredstvom visina naknade za prijevoz utvrđuje se prema broju prijeđenih kilometara, po propisima koji se primjenjuju na suce suda koji vodi postupak.

Troškovi za hranu i smještaj

Članak 26.

Troškovi za hranu (u daljnjem tekstu: dnevnica) obuhvaćaju nužne izdatke za hranu za vrijeme zadržavanja stalnog sudskog tumača izvan mjesta prebivališta odnosno boravišta duljem od 8 sati. računajući vrijeme potrebno za dolazak u mjesto gdje će se obaviti prevođenje kao i za povratak u mjesto prebivališta odnosno boravišta.
Za vrijeme zadržavanja izvan mjesta prebivališta izmedu 8-12 sati stalnom sudskom tumaču pripada naknada u visini 1/2 dnevnice, a za vrijeme proveden između 12-24 sata cijela dnevnica, koju imaju suci suda koji vodi postupak.
Izdaci za smještaj (u daljnjem tekstu: noćenje) priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu do visine cijene noćenja u hotelu u istom mjestu koji se priznaje sucu.

2. Nagrada za rad tumača

Članak 27.

Pisani prijevodi obračunavaju se po normiranom retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 30 redaka. U obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).
Visina nagrade iznosi:
1. Za prijevod sa stranog jezika na hrvatski jezik i za prijevod s hrvatskog na strani jezik, za svaki redak 5,00 kuna bruto;
2. Za prijevod znanstvenih, stručnih i tekstova s posebnim pis­mom (arapski, kineski, japanski i sl.) 7,50 kuna bruto po retku;
3. Za prijevod s jednog na drugi strani jezik za svaki redak 5,00 kuna bruto;
4. Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda;
5. Za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda.

Članak 28.

Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog na strani jezik i obratno, kao i s jednog stranog jezika na drugi, stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 150,00 kuna bruto za svaki započeti sat.
U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obav­lja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću.

Članak 29.

Stalni sudski tumač ima pravo na naknadu troškova koje je imao u gotovom novcu u svezi s prevođenjem.
Stalni je sudski tumač dužan o svakom primitku novca za nagra­du i druge izdatke u svezi s tumačenjem izdati potvrdu, a na zahtjev stranke dužan je izdati i pisani obračun nagrade odnosno račun za druge izdatke.

Članak 30.

Visinu nagrade i naknade drugih troškova za prevođenje pred sudom odmjerava sud po čijem zahtjevu je prevođenje obavljeno.

Poveznice:

15) AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE - RAD SUDSKIH TUMAČA - PRIJEVODI TEKSTA INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA NA HRVATSKI JEZIK

Nacionalni ENIC/NARIC ured, koji djeluje unutar Agencije za znanost i visoko obrazovanje, izvještajni je centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju visokoškolskih kvalifikacija, član Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju i Nacionalnoga informacijskog centra za akademsko priznavanje.

Jedna od glavnih zadaća ovog uređaje priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija koje se od 1. srpnja 2004. obavlja na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 158/2003 i 198/2003) a sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04).

Postupak priznavanja je kompleksan proces čiji je cilj obrazovnu kvalifikaciju (visokoškolske kvalifikacije, svjedodžbe, diplome i druge javne isprave o završenom osnovnom i srednjem obrazovanju) stečenu u inozemstvu “smjestiti” unutar hrvatskog obrazovnog sustava na način da se odredi kojoj razini obrazovanja ona odgovara u Hrvatskoj. Cijeli postupak provodi se na temelju dokumentacije od koje pojedini dokumenti trebaju bit prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

Naglasili bi da kod prijevoda inozemne visokoškolske kvalifikacije sudski tumači nisu ni nadležni ni kompetentni samostalno interpretirati izvorno stečeni naziv naveden u kvalifikaciji i umjesto njega navoditi naziv (po njihovom mišljenju ekvivalentne) hrvatske kvalifikacije.
Spomenut ćemo kao primjer najčešće slučajeve kada se, zbog samostalne interpretacije sudskog tumača, npr. Bachelor degree sa stranog jezika prevodi s diplomiram ili se Ph.D. prevodi kao doktor filozofije, stoje netočno te stvara krivi dojam ili buduća očekivanja kod stranke koja traži priznavanje takve kvalifikacije.

Kod ovakvih prijevoda često imamo slučaj da je osoba npr. završetkom studijskog programa ekonomije u SAD-u stekla svojom kvalifikacijom zvanje diplomiranog ekonomista. Ovakav prijevod je netočan i nelogičan jer u SAD-u ne postoji program nakon kojeg će osoba steći titulu naziva diplomirani ekonomist budući da to nije titula koja se dodijeljuje u SAD-u, isto kao što se završetkom studija u Republici Hrvatskoj ne može steći titula naziva Bachelor of Arts budući da u Hrvatskoj ne postoji studij čijim se završetkom stječe takvo zvanje.

Prijevod hrvatske visokoškoske kvalifikacije na engleski jezik (stečene po novom sustavu u Republici Hrvatskoj od šk. godine 2005/06.) reguliranje člankom 71. i 72. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04 i 174/04) te se stečeni nazivi mogu prevesti na slijedeći način: prvostupnik/prvostupnica = baccalaureus/baccalaurea, magistar struke = master of science ili master of art /mr. sc./, ukoliko posebnim Pravilnikom iz članka 71. spomenutog zakona nije drugačije određeno.

Kod prevođenja inozemnih kvalifikacija ne dozvoljava se sloboda samostalnog interpretiranja izvorno stečenog naziva navedenog u kvalifikaciji, budući da za takvo nešto postoji poseban proces zakonski reguliran (priznavanje).
Navođenjem izvorno stečenog naziva u kvalifikaciji sudski tumači bi istovremeno pomogli i u procesu priznavanja budući da je kod nekih kvalifikacija često slučaj da se originalni naziv ne vidi dobro (npr. zbog pečata preko naziva - npr. kod ruskih ili ukrajinskih kvalifikacija). U spomenutim slučajevima izrazito nam je važno doznati kako glasi točan naziv koji je osoba stekla te nam tada prijevod sudskog tumača može biti iznimno koristan ukoliko je stečeni naziv napisan u izvornom jeziku ili, ukoliko je to moguće, na izvornom pismu (ćirilica, arapsko, kinesko i dr).

 

 

Poveznice:
Poveznice:

Hrvatski tekst:

__________ stalni sudski tumač za __________jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog - Trgovačkog suda u __________broj_______od________potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na _____________jeziku.

Bugarski:

________ съдебен преводач за  ________език поставен с решение на Председателя на Областния – Търговския съд в ______ № ____ от______потвърждавам, че настоящия превод изцяло отговаря на оригинала на _____________език.

Češki:

_____ ustanovený soudní tlumočník pro ______ jazyk, jmenovaný presidentem výboru soudu - obchodního soudu rozhodnutím č. ______ ze dne _______ stvrzuji, že předložený překlad zcela odpovídá přiloženému originálu v ____ jazyce.

Danski:

______translatør og tolk, _____beskikket af komitatsretten/handelsretten i ___præsident ved kendelse nr. __af ___bekræfter herved, at foranstående oversættelse er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af fremlagte original i det ____ sprog..

Engleski:

I, _____court interpreter for English, as appointed by the President of the County Court – Commercial Court in ___ Decree No. ____of ___do hereby certify that the above translation is a faithful and complete translation of the original document written in the _____language.                                                         

Estonski:
_____________ alaline _________ keele vandetõlk, ametisse nimetatud _______ Kaubanduskohtu presidendi määrusega nr. ______ välja antud ______ kinnitan, et käesolev tõlge vastab täielikult originaalile _________

Francuski:

_________, interprète judiciaire pour la langue _______ constitué/e par décision no. ______ en date du _____ prise par le Président du comitat tribunal-de commerce de _______, certifie la présente traduction conforme à l’original ____________

Grčki:

______δικαστικός μεταφραστής για την ελληνική γλώσσα, κατόπιν  απόφασης του Νομαρχιακού-Εμπορικού δικαστηρίου στο_______με αριθμό____από _________πιστοποιώ ότι η ανωτέρω μετάφραση είναι πιστή μετάφραση του πρωτοτύπου στην κροατική γλώσσα

Hebrejski:

_________________מתורגמנן/נית תחת שבועה לשפה___________________ מנוי/ה ומאושר/ת
על פי צו נשיא בית-המשפט המחוזי-מסחרי ב____________מס‘_________מיום_________
מאשר/ת בזה שהתרגום הנ “ל זהה למסמך המקורי הכתוב בשפה______________

Latinski:

_____________________ linguae______________________interpres iudicialis perpetuus, decreto Praesidis Iudicii Comitatus/Iudicii Commercialis in__________sub numero _______ die_____________ nominatus, versionem superscriptam omnino cum litteris principalibus lingua_______________________scriptis concordare confirmo. 

Latvijski:

_________ pastāvīgs tiesu tulks vācu valodā, iecelts ar valsts tiesas - tirdzniecības tiesas prezidenta _____ (datums) izdotu lēmumu Nr______ apliecinu, ka šis tulkojums pilnībā atbilst iesniegtajam oriģinālam horvātu valodā__________

Litvanski:

_______ nuolatinė(-is) _______ kalbos teismo vertėja(-s), kurią(-į) paskyrė ____ Komitato teismo / Komercinio teismo prezidentas _____ nutarimu Nr_____ tvirtina, jog šis vertimas visiškai atitinka lietuvių kalba pateiktą dokumento originalą.

Mađarski:

__________________ állandó _________ nyelvű bírósági tolmács, akit a __________________ Megyei Bíróság – Cégbíróság elnöke ____________-n kelt ____________ számú határozatával nevezett ki, tanusítom, hogy a fenti fordítás mindenben megegyezik a _________ nyelvű  eredeti szöveggel.

Makedonski:

_____ стален судски толкувач за  _____________ јазик, именуван со решение на претседателот на Жупанискиот – Трговскиот суд во  ____________ број ___________ од ____________________ потврдувам дека горниот превод потполно одговара на изворникот составен на  _________ јазик.

Njemački:

______________ständige/r Gerichtsdolmetscher/in für die deutsche Sprache, bestellt durch den vom Präsidenten des Komitatsgerichtes - Handelsgerichtes zu _________erlassenen Beschluß  Nr_________ vom ______ bestätigt dass die vorstehende Übersetzung vollständig der in __________ Sprache vorgelegten Urschrift entspricht.

Poljski:

___________ tłumacz przysięgły języka polskiego,  powołany postanowieniem Prezesa Sądu Źupańskiego -  Sądu Gospodarczego w ________ z dnia _______ numer _________ poświadczam,  że powyższe tłumaczenie jest w zupełności zgodne z oryginałem sporządzonym w języku polskim.

Portugalski:

__________, intérprete da lingua_____, nomeado (ženski r.: nomeada) por Decreto do Presidente do Tribunal Distrital/Tribunal Comercial em _______, número _____ de (dan, brojem bez točke_______ de (mjesec, slovima) _____ de (godina, bez točke), certifico que esta tradução corresponde ao seu original lavrado em _______.

Rumunjski:

____________, traducãtor juridic permanant de limba _________________, numit prin hotãrârea preşedintelui Tribunalului Judeţean – Comercial din ___________nr____________ din_________ certific ca traducerea de sus în întregime corespunde originalului întocmit în limba _____________

Ruski:
___________, постоянный судебный переводчик английского и русского языков, поставлена решением председателя Окружного – Коммерческого суда в г. _________ № _______ от _______ г., подтверждаю, что сверху перечисленный перевод текста полностью отвечает своему подлиннику на _________ языке.

Slovački:
______stály/a súdny/a tlmočník/tlmočníčka jazyka ____ menovaný/á prezidentom Komitátneho súdu/Obchodného súdu ______ rozhodnutím č. ___z ____potvrdzujem, že tento preklad úplne súhlasí s predloženým prvopisom v ___ jazyku.

Slovenski:
_________, stalni sodni tolmač za ___________jezik, imenovan po določbi predsednika Županijskega/Trgovskega sodišča v _______št. _____od _________, potrjujem, da gornji prevod popolnoma ustreza izvirniku, sestavljenem na _______ jeziku.

Španjolski:
_______________,  intérprete jurado de español, nombrada por el decreto del Presidente del Tribunal del Condado - Comercial de Zagreb, número _______ de __________ certifico que la que antecede es traducción fiel y completa al español de un documento redactado en _____.

Švedski:
____________ från ­­­­_____ rättstolk för ________ språket, auktoriserad genom beslut av hovrättens/handelsrättens ordförande i ____ , nr. ____från ______ bekräftar härmed att ovanstående översättning fullständigt motsvarar originalhandlingen skriven på __________.

Talijanski:
_____________________, interprete giudiziario per l’italiano, nominato dal Presidente del Tribunale della Contea -  Tribunale Commerciale di ____________ al decreto Nº __________   del _________ confermo che la presente traduzione è conforme all’atto originale redatto in ___________.

Ukrajinski:
_________ постійний судовий перекладач української мови, призначений рішенням президенту Жупанійського - Господарського суду в _________ номер ________ od _______ підтверджую, що попередній переклад повністю відповідає оригіналу на _________________ мові.

 

Poveznice:

Hrvatski › FAQ

Eurolanguage

Besplatno nas kontaktirajte putem Skype-a!
Chat with meCall me!
BESPLATNA DOSTAVA!

Ako ne možete doći do nas, mi ćemo vas posjetiti BESPLATNO!!!

Opširnije ››

Skype

MODUS INTERNATIONAL

Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO                        Hrvatska RSS: RSS 2.0